Smluvní podmínky služby TryIn Partner

Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a partnerů při užívání služby TryIn Partner (dále společně jen “služba TryIn Partner“) provozované společností OMAX Holding s.r.o., se sídlem: Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, PSČ: 15800, IČO: 28628187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325936 (dále „provozovatel“).

Odsouhlasením těchto smluvních podmínek se partner zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.

Část 1. Definice

 1. Služba TryIn Partner je služba provozovatele dostupná na (URL): https://partner.tryin.cz, která umožnuje na serveru partnera zobrazování obsahu a reklamy provozovatele ve formě scriptů dodávané provozovatelem a vyhledávat nabídky internetových obchodů partnera na základě vytvořeného XML feedu, které jsou dostupné na internetové adrese (URL): https://www.tryin.cz.
 2. Partner je registrovaný uživatel provozovatele, který si v rozhraní aktivoval službu TryIn Partner a provozovatel na základě toho dodává a zobrazuje na serveru partnera obsah a reklamu.
 3. Registrovaným uživatelem provozovatele je uživatel služeb provozovatele, kterému byl po registraci zřízen účet (dále jen „účet“), do něhož se přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů v podobě e-mailové adresy/přezdívky a hesla (dále jen „přihlašovací údaje“).
 4. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Partnerem na stránkách jeho e-shopu nebo katalogu nebo katalogu, zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.tryin.cz.
 5. Server je provozovatelem schválená internetová stránka partnera, na níž partner nasadil kód a vymezil konkrétní prostor, do něhož bude provozovatel dodávat obsah a reklamu.
 6. Obsah a Reklama jsou obsahové a reklamní inzeráty dodávané na server partnera provozovatelem
 7. Rozhraní je webové rozhraní dostupné na (URL): https://partner.tryin.cz, do něhož se partner přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů k účtu a které umožňuje správu účtu služby Tryin Partner.

Část 2. Pravidla užívání služby TryIn Partner

 1. Pro přihlášení do služby TryIn Partner se užívá rozhraní a přihlašovací údaje k účtu.
 2. Služba TryIn Partner se pro konkrétní server partnera aktivuje tak, že partner v rozhraní vygeneruje obsahový a reklamní kód, který vloží na daný server a vymezí tak prostor na serveru, do něhož bude poskytovatel oprávněn dodávat obsah a zobrazovat reklamu.
 3. Partner je plně odpovědný za obsah serveru a jeho fungování. Poskytovatel odpovídá za obsah a reklamu, kterou na server dodává.  
 4. Před nasazením obsahu a reklamy na server partnera musí být server provozovatelem schválen. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu server partnera neschválit.
 5. Partner předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie zboží nabízeného Partnerem a popis tohoto zboží. Partner prohlašuje, že je obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na serveru Tryin.cz. V případě, že by se toto prohlášení Partnera ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Partner nahradit Provozovateli veškerou škodu, která Provozovateli v důsledku nepravdivosti prohlášení Partnera vznikla. Dále Partner poskytuje Provozovateli svolení obsah Nabídky, zejména fotografii a popis zboží nabízeného Partnerem, (a) zařadit do databáze služby TryIn.cz Provozovatele a (b) užít a zveřejnit i v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Partner dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 6. Partner má prostřednictvím rozhraní možnost spravovat svůj účet TryIn Partner.
 7. Partner není oprávněn provádět žádné operace manipulující s obsahem a reklamou. Zejména je zakázáno jakékoli vlastní klikání na reklamu na serveru či navádění třetí strany k zobrazení nebo prokliku, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takové činnosti třetí straně. Provozovatel má v případě zjištění takových činností právo partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody vymáhat soudní. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně provozovateli s tím, že provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených partnerem.
 8. Partner je povinen chránit přihlašovací údaje k účtu a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití přihlašovacích údajů k účtu v případě jejich vyzrazení třetí osobě. Pokud partner poskytne třetí straně přístup do svého účtu, je partner odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. V případě, že partnerovi zanikne právo používat přihlašovací údaje k účtu, nemá provozovatel povinnost partnerovi rozhraní nadále zpřístupňovat.
 9. E-shop nebo katalog Partnera musí skutečně existovat, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní www stránky dostupné v rámci internetu, jenž musí být v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován e-shop nebo katalog.
 10. Mezi povinné údaje uváděné Partnerem při registraci na Tryin.cz patří:
  • název obchodu
  • identifikační číslo (IČO)
  Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Partnera.
 11. Partner musí mít na jím provozovaných internetových stránkách přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží. XML feed musí být v souladu s Pravidly pro internetové obchody a dále musí XML feed splňovat kritéria uvedená v Technické specifikaci.
 12. Provozovatel bude při splnění těchto smluvních podmínek dodávat obsah a zobrazovat na serveru reklamu.
 13. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na serveru Tryin.cz a v rámci jiných serverů a služeb provozovaných Provozovatelem Nabídku(ky) dle nastavení Partnera v Rozhraní nebo v jeho XML feedu.
 14. Provozovatel si v souladu s Pravidly pro internetové obchody vyhrazuje právo zablokovat e-shop nebo katalog Partnera, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Partnerovi, který opakovaně porušuje Pravidla pro internetové obchody či je v rozporu s těmito Smluvními podmínkami, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. K zablokování všech nabídek může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním systému (tzn. ohrožující chod systému) je označováno
  1. vkládání nadměrného množství dat do systému,
  2. nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky
 15. Provozovatel má právo:
  1. jednostranně měnit obsahovou i formální stránku obsahu a reklamy, kterou dodává na server partnera
  2. jednostranně měnit rozsah a podmínky služby TryIn Partner
  3. přestat dočasně nebo trvale na server dodávat obsah a zobrazovat obsah a reklamu
  4. zablokovat účet partnera a znemožnit jeho další užívání ze strany partnera, a to jednostranně, bez uvedení důvodu a s okamžitou účinností. Toto právo bude provozovatel uplatněno zejména v těchto případech:
   1. partner porušil tyto smluvní podmínky nebo
   2. partner ve vztahu k provozovateli či jakýmkoli jeho službám jednal v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy nebo
   3. jednání partnera poškozuje provozovatele a jeho dobré jméno a pověst nebo
   4. provozovatel vůči partnerovi eviduje dluh nebo
   5. partner porušuje své povinnosti vztahující se ke správě daně a správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 16. Provozovatel neručí:
  1. za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě
  2. za zachování dat, která partner zadává do svého účtu
  3. za nepřetržitou dostupnost rozhraní, ani za nepřetržité zobrazování obsahu a reklamy
 17. Partner bere na vědomí, že odsouhlasením těchto smluvních podmínek zároveň souhlasí se statistickým měřením a vyhodnocováním aktivity uživatelů na serveru partnera. OMAX Holding s.r.o., je oprávněn tyto informace a data využívat bez omezení, a to zejména za účelem zvyšování kvality služeb a dále také pro obchodní účely.

Část 3. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na partnerem poskytnuté e-mailové adresy.
 3. Pro řádné poskytování služby, která je předmětem těchto smluvních podmínek, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté či zadané partnerem při užívání služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje), a to pro účely řádné identifikace stran, plnění smlouvy a fakturace. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je partner jako subjekt osobních údajů.
 4. Pokud partner předal či předá provozovateli osobní údaje fyzických osob (typicky zaměstnanců či spolupracovníků partnera), je partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě partner odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.
 5. V rámci samotného poskytování předmětu těchto smluvních podmínek také dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů, přičemž strany sjednávají následující:
  • strany tímto prohlašují, že přijaly všechna potřebná opatření k dosažení souladu zpracování osobních údajů s platnými a účinnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a dále přijaly vhodná organizační a technická opatření relevantní pro vhodné provádění zpracování;
  • pokud v případě spolupráce bude docházet ke zpracování osobních údajů, každá ze stran shromažďující osobní údaje přímo od subjektů údajů nebo z jiných zdrojů zajistí:
  1. transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle článku 12 nařízení;
  2. výkon informační povinnosti vůči subjektům údajů v souladu s požadavky článků 13 a 14 nařízení, přičemž sdělí rozsah zpracovávání, pro který existuje společné správcovství a rozsah zpracovávání, který se týká samostatného správcovství druhé ze stran;
  3. případné získání souhlasu subjektu údajů v souladu s ustanoveními nařízení a zpřístupní druhé straně veškerou dokumentaci potvrzující poskytnutí informací a získání případného souhlasu;
  • každá ze stran zajistí a umožní účinné využívání práv vyplývajících z nařízení dle článků 15 (právo na přístup), 16 (právo na opravu), 17 (právo na výmaz), 18 (právo na omezení zpracování), 19 (oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování), 20 (přenositelnost údajů) a 21 (právo vznést námitku) nařízení, bez ohledu na to, vůči které straně bude toto právo uplatněno subjektem údajů.
 6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele, a to v příslušné sekci.

Část 6. Závěrečná ustanovení

 1. V případech kdy je partner ve vztahu k provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může partner v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také partner, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Partner je povinen sledovat provozovatelem průběžně oznamované změny smluvních podmínek a provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou neplněním této povinnosti.
 3. Provozovatel má právo tyto smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel oznámí partnerovi změnu smluvních podmínek prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu partnera. Jestliže partner nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto smluvní podmínky vypovědět a ukončit užívání služby TryIn Partner, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek, písemně na adrese sídla provozovatele. Pokud partner v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončí, má se za to, že změnu smluvních podmínek odsouhlasil.
 4. Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie provozovatele, obsahový a reklamní kód, informační materiál a dokumenty související s programem TryIn Partner. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se úspěšnosti z partnerského účtu.
 5. Tyto smluvní podmínky jsou pro partnera účinné od okamžiku, kdy partner tyto smluvní podmínky odsouhlasí.